12 فروردین 1402
قیمت خرما شاهانی عمده صادراتی در بازار shahani dates wholesale price bulk

خرما شاهانی

خرما شاهانی   کشور ایران یکی از خاستگاههای انواع خرما در جهان است، گفته می شود بیش از 300 گونه خرما در شهرهای جنوبی ، مرکزی […]